Portfolio

Studio Series Photography--December 2008

Agfa silette I, expired black and white film.

© 2009 Frank Giammatteo